BİZE ULAŞIN
×

   Doktor Hatası Tazminat Davaları

   Doktor Hatası Tazminat Davaları

   Doktor Hatası Tazminat Davaları

   Doktor Hatası Tazminat Davaları, Doktorun bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile hastanın zarar görmesi sonucunda meydana gelen zarar tıbbi malpraktis olarak tanımlanmaktadır. Tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zararlardan doktorun ve hastanenin sorumluluğu bulunmaktadır.

   Doktor hatası nedeniyle tazminat davaları haksız fiil, sözleşmeye aykırılık, vekâletsiz iş görme veya hizmet kusurundan kaynaklı olarak talep edilmekle birlikte her bir sebepte izlenecek hukuki yol birbirinden farklıdır. Örneğin kamu hastaneleri ve sağlık kuruluşlarında tedavi esnasında doğan doktor hatalarından dolayı idarenin hizmet kusuru söz konusudur. Bu durumda dava idareye karşı açılmaktadır. Ancak özel bir muayenede doktor ile yapılan sözleşmeden doğan bir zarardan dolayı doğrudan doktora karşı dava açılabilmektedir.

   Doktor Hatası Tazminat Davaları

   Yetkili ve Görevli Mahkeme

   Doktor hatası eser veya vekâlet sözleşmesine dayanıyorsa görevli mahkeme Tüketici Mahkemeleridir. Tüketici mahkemesine açılacak malpraktis davalarında tüketici olarak kabul edilen hastanın yerleşim yerindeki tüketici mahkemesi dava açılabilir. Sözleşmenin ifa edileceği yerdeki tüketici mahkemesi de yetkilidir.

   Kamu hastaneleri veya sağlık kuruluşları aleyhine doktor hatası nedeniyle açılacak davalarda idare mahkemeleri görevlidir.  Hizmet kusurundan ayrılabilen doktorun kişisel kusuruna dayalı hatası nedeniyle tazminat davaları Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır. Genel yetkili mahkeme, davalının davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir

   Tıbbi malpraktis nedeniyle doktorun sigorta şirketine karşı açılacak davalarda Asliye Ticaret Mahkemeleri görevlidir.

   Haksız fiil nedenine dayalı malpraktis davalarında HMK 16. Maddesi gereği yetkili mahkemede dava açılabilir.

   Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre

   2577 sayılı Kanun m.13 gereği Kamu hastanelerine karşı idare mahkemesinde hizmet kusuruna dayalı olarak malpraktis nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açılmadan önce, zararın ve doktor hatasının öğrenilmesi tarihinden itibaren bir yıl ve her hâlükârda olay tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye yazılı bir şekilde başvurularak maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulması gerekir. 

   Haksız fiile dayalı olarak özel hastane veya doktorlara açılacak malpraktis davalarında zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten iki yıl ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak tazminat cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa ceza zamanaşımı hükümleri uyglanır.(BK m.72).

   Bununla birlikte Borçlar Kanunu 146. Madde gereği Tıbbi müdahaleden önce hastadan gerekli izin veya onay alınmadan vekâletsiz iş görme gerekçesiyle açılan malpraktis davalarında zamanaşımı süresi 10 yıldır.