BİZE ULAŞIN
×

   Haksız Rekabet

   Haksız Rekabet

   Haksız Rekabet

   Haksız rekabet, bir işletmenin diğer işletmelerin ticari itibarını veya müşteri kitlesini haksız yollarla etkilemeye çalışmasıdır. Haksız rekabet, ticari faaliyetlerde dürüstlük ilkesine aykırıdır ve genellikle yasal düzenlemelere tabidir.

   Haksız rekabet, birçok farklı biçimde gerçekleşebilir. Örneğin, bir işletmenin, başka bir işletmenin marka, patent, telif hakkı veya ticari sırlarını çalarak veya kopyalayarak ticari faaliyetlerde avantaj sağlaması haksız rekabete örnek olarak verilebilir. Diğer örnekler arasında, yanıltıcı reklam, sahte reklam iddiaları, itibarlı bir rakip işletmenin adını veya markasını kullanarak ürünlerin satışı ve müşterilerin yönlendirilmesi gibi davranışlar sayılabilir.

   Haksız rekabet, işletmelerin ve tüketicilerin güvenli ve dürüst bir ticaret ortamında faaliyet göstermelerini sağlamak için yasal düzenlemelerle ele alınır. Ülkeden ülkeye farklılık gösteren yasalara göre, haksız rekabetin cezaları da değişebilir.

   Türk Ticaret Kanunu 54-60. Maddeleri arasında düzenlenmiştir.

   Haksız Rekabet

   Haksız Rekabet

   54/2. Maddesi gereğince Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır.

   TTK. 55.maddede açıkça haksız rekabet halleri düzenlenmiştir Maddeye göre haksız rekabet hâllerinin başlıcaları: 

   1. Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar
   2. Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek
   3. Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma
   4. Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek; özellikle, gizlice ve izinsiz olarak ele geçirdiği veya başkaca hukuka aykırı bir şekilde öğrendiği bilgileri ve üretenin iş sırlarını değerlendiren veya başkalarına bildiren dürüstlüğe aykırı davranmış olur. 
   5.  İş şartlarına uymamak; özellikle kanun veya sözleşmeyle, rakiplere de yüklenmiş olan veya bir meslek dalında veya çevrede olağan olan iş şartlarına uymayanlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur.
   6.  Dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanmak şeklindedir.

   Haksız rekabet fiilinin gerçekleştirilmesi sonucu haksız rekabete uğrayan kişilerin açabileceği hukuk davaları Türk Ticaret Kanunu 56.maddede düzenlenmiştir. 

   (56. madde Bakınız)

   MADDE 56- (1) Haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, meslekî itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek olan kimse; 

   1. Fiilin haksız olup olmadığının tespitini, 
   2. Haksız rekabetin men’ini, 
   3. Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini ve tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhasını, 
   4. Kusur varsa zarar ve zıyanın tazminini, 
   5. Türk Borçlar Kanununun 58 inci maddesinde öngörülen şartların varlığında manevi tazminat verilmesini, isteyebilir. Davacı lehine ve (d) bendi hükmünce tazminat olarak hâkim, haksız rekabet sonucunda davalının elde etmesi mümkün görülen menfaatin karşılığına da karar verebilir. 

   (2) Ekonomik çıkarları zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek müşteriler de birinci fıkradaki davaları açabilirler, ancak araçların ve malların imhasını isteyemezler. 

   (3) Ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, borsalar ve tüzüklerine göre üyelerinin ekonomik menfaatlerini korumaya yetkili bulunan diğer meslekî ve ekonomik birlikler ile tüzüklerine göre tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruyan sivil toplum kuruluşlarıyla kamusal nitelikteki kurumlar da birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı davaları açabilirler. 

   (4) Bir kimse aleyhine birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri gereğince verilmiş olan hüküm, haksız rekabete konu malları, doğrudan veya dolaylı bir şekilde ondan ticari amaçla elde etmiş olan kişiler hakkında da icra olunur. 

   Zamanaşımı

   MADDE 60- (1) 56 ncı maddede yazılı davalar, davaya hakkı olan tarafın bu hakların doğumunu öğrendiği günden itibaren bir yıl ve her hâlde bunların doğumundan itibaren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Şu kadar ki, haksız rekabet fiili aynı zamanda 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince daha uzun dava zamanaşımı süresine tabi olan cezayı gerektiren bir fiil niteliğinde ise, bu süre hukuk davaları için de geçerli olur.

   Haksız Rekabetin Cezası Nedir ?

   Haksız rekabetin cezası, ülkeden ülkeye ve haksız rekabetin ne kadar ciddi olduğuna bağlı olarak değişebilir. Genellikle, haksız rekabet yapan işletme, haksız rekabet nedeniyle diğer işletmelere ve tüketicilere verilen zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

   Haksız rekabet suçu, işletmenin türüne ve haksız rekabetin şekline bağlı olarak para cezaları, mahkeme kararları ve hatta işletmenin kapatılması ile sonuçlanabilir. Ayrıca, haksız rekabet nedeniyle diğer işletmelere veya tüketicilere verilen zararların yanı sıra, haksız rekabet yapan işletmenin ticari itibarına da zarar verebilir.

   Haksız rekabet cezaları, genellikle mahkeme kararıyla belirlenir ve haksız rekabet yapan işletmenin diğer işletmelere veya tüketicilere verdiği zararların miktarına ve haksız rekabetin niteliğine göre değişebilir. Haksız rekabetin ciddiyetine bağlı olarak, cezalar para cezalarından işletmenin kapatılmasına kadar değişebilir.

   Türkiye’de Haksız Rekabetin Cezası Nedir ? 

   Türkiye’de, haksız rekabetin cezası Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilmiştir. Haksız rekabetin cezası, haksız rekabetin niteliği ve işletmenin yaptığı haksız rekabetin şiddeti gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

   Türkiye’de haksız rekabetin cezaları, genellikle para cezaları şeklindedir ve haksız rekabetin türüne ve şiddetine göre değişebilir. Türk Ticaret Kanunu’na göre, haksız rekabet yapan işletmeler, diğer işletmelere ve tüketicilere verilen zararları tazmin etmekle yükümlüdürler.

   Türk Ticaret Kanunu’na göre, haksız rekabet yapan işletmelere verilebilecek cezalar arasında, para cezaları, mahkeme kararları, işletmenin faaliyetlerinin durdurulması ve hatta işletmenin kapatılması da bulunabilir.

   Haksız rekabetin cezaları, Türkiye’de genellikle Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak mahkeme kararları ile belirlenir. Haksız rekabet nedeniyle verilen zararların tazmini ve haksız rekabetin sona erdirilmesi, Türkiye’de haksız rekabetin cezasının ana unsurlarını oluşturur.

   Bize Ulaşın: 0462 321 16 63

   Ticari Davalar

   Trabzon Şirket Avukatı

   Ceza Avukatı