BİZE ULAŞIN
×

   Uyuşturucu Madde Ticaretinde Etkin Pişmanlık Uygulaması

   Uyuşturucu Madde Ticaretinde Etkin Pişmanlık Uygulaması

   Uyuşturucu Madde Ticaretinde Etkin Pişmanlık Uygulaması

   Uyuşturucu Madde Ticaretinde Etkin Pişmanlık Uygulaması

   Uyuşturucu Madde Ticaretinde Etkin Pişmanlık Uygulaması ; Ülkemizde, tüm dünyada olduğu gibi uyuşturucu kullanımı hız kazanmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda, ülkemizin geçiş güzergâhında bulunması girişte bulunan uyuşturucunun hepsinin dışarıya çıkmaması sevk sırasında ülkemizde de ticaretinin yapılmasıdır. Ülkemiz ise bu tehlikenin karşısında diğer ülkelere nazaran ciddi yaptırımlar uygulamış sert tutumunu sürdürmüştür.

   Uyuşturucu Maddelerin Genel Sınıflandırması

        Uyuşturucu Maddelerin Genel Sınıflandırması;  Öncelikle belirtmek gerekir ki kanun koyucu uyuşturucu maddenin tanımını geniş yorumlamaya tabii tutmuştur. Bunun sebebi çağın, teknolojinin ilerlemesi sonucu uyuşturucu madde türevlerinin çoğalmasıdır.  Ayrıca son dönemlerde sentetik maddelerin çoğalması uyuşturucu maddelerin tanımını zorlaştırmaktadır.

         Uyuşturucu maddeleri üç genel başlıkta sınıflandırmak mümkündür.

   • Depresanlar
   • Uyarıcılar
   • Halisünojenler

     Bu genel başlıklar kendi içinde doğal ve sentetik maddeler olarak ayrılmakla birlikte türevleri oldukça fazladır.

   Uyuşturucu Madde Ticaretinde Etkin Pişmanlık Uygulaması

   Uyuşturucu Madde Ticareti Nedir ?

        Uyuşturucu Madde Ticareti Nedir; TCK m.188 uyarınca, uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri imal, ihraç ve ithal eden ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi cezalandırılır.

        Uyuşturucu ve uyarıcı  madde ticareti suçunun konusunun eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid

   (bonzai vb.) veya bazmorfin olması,

         Ülke içinde satan,satışa arz eden başkalarına veren sevk eden nakleden depolayan satın alan kabul eden bulunduran kişilerin bu fiilleri okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim askeri ve sosyal amaçla toplu bulunan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umuma açık yerlerde işlenmesi,

   halinde verilecek ceza arttırılır.

    

   Kullanım Ve Ticareti Arasındaki Fark

   Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçu ile bu maddeleri bulundurma suçunu birbiriyle karıştırmamak gerekir.

   • Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçu ile bu maddeleri bulundurma arasındaki en önemli fark bu maddenin miktarıdır. Sanığın kişisel kullanım ihtiyacının üzerinde uyuşturucu madde bulundurması bu maddeyi kullanma dışında bir amaçla bulundurduğunun en önemli delilidir. Kişisel kullanım için kabul edilebilecek miktarlar maddenin cinsine kullanan kişinin ruhsal ve fiziksel özelliklerine maddenin kalitesine göre değişmektedir.  Örneğin Adli Tıp Kurumu açıklamalarına göre esrar kullanan bir kişi bu maddeyi günde 3 kez alabilmekte birlikte her defasında 1- 1.5 gr civarında alabileceğini bildirmektedir. En önemli ölçüt olmasına rağmen tek ölçüt madde miktarı değildir.
   • Bir diğer fark ise sanığın bu maddeyi satma, satışa arz etme bir başkasına tedarik etme gibi hallerinin ve davranışlarının araştırılmasıdır.
   • Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin bulunduruluş şekli de çok önemli bir kriterdir. Yargıtay kararları ışığında görüyoruz ki bu maddelerin birden fazla küçük poşetler halinde bulundurulması maddenin bulunduğu bölgede hassas terazinin varlığı, ambalaj malzemelerinin bulunması bu maddelerin ticareti açısından önemli hususlardır.
   • Yargıtay kararları ışığında gördüğümüz bir diğer husus ise bir kişinin üstünde ikiden fazla uyuşturucu türünün bulunması uyuşturucu ticareti açısından önemli bir husustur.
   • Uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri bulunduran ve kullanan kişiler bu maddelere kolay ulaşabilecekleri yerlerde saklayacaklardır. Ancak bu maddelerin depo gibi yerlerde bulunması hayatın olağanca akışına aykırı olacağından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçu bakımından önemli bir delil olacaktır.

    

   Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Suçunun Cezalandırılması

   • TCK m 188/1 : Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve iki bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.(64)(65)
   • TCK m. 188/3 : Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.(64)66 (Ek cümle: 18/6/2014 – 6545/66 md.) Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.(65)
   • TCK m.188/5: Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır
   • TCK m. 188/6: Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. Ancak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir
   • TCK m. 188/7 Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
   • TCK m. 188/8 Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır

    

   Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Suçundan Etkin Pişmanlık  

   Etkin pişmanlık kişinin işlemiş olduğu hukuka aykırı fiilden kendi iradesiyle pişman olması, suç teşkil eden fiilinden doğan zararları gidermesi  ve adalete katkı sunmasıdır.

   Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçunda zamansal olarak iki farklı etkin pişmanlık türü vardır

   1. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçunun resmi makamlar tarafından henüz öğrenilmemesi halinde ( TCK . 192/1-2)

   • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.
   • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz
   1. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçunun resmi makamlar tarafından öğrenilmesi halinde

   ( TCK m.192/3)

    

   • Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir

   İlgili Yargıtay Kararları

   • Yargıtay 20. Ceza Dairesi Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesinin bir kararıyla ilgili olarak yaptığı temyiz incelemesi neticesinde verdiği 24/03/2016 tarih ve 2016/420 E. ve 2016/1830 K. sayılı kararında “suç tarihinde sanıkta 61 paket halinde ve 2 poşette net 246 gram gelen esrarın ele geçirildiği, suça konu uyuşturucu maddenin miktarına ve ele geçiriliş ve paketleniş biçimine göre sanığın eyleminin satmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu (…)” gerekçesiyle bozma kararı vermiştir.
   • Yargıtay 20. Ceza Dairesi Adana (Kapatılan) 7. Ağır Ceza Mahkemesinin bir kararıyla ilgili olarak yaptığı temyiz incelemesi neticesinde verdiği 12/05/2015 tarih ve 2015/1038E. 2015/568 K. sayılı kararında “sanığın evinin bahçesindeki serada ele geçirilen 832,200 gram esrar elde edilebilecek kenevir bitki parçacıkları ve aynı sera içinde ekili vaziyette olan 775 kök hint keneviri bitkisinin miktarı nedeniyle eyleminin, TCK’nın 188/3. maddesinde düzenlenen, ‘’uyuşturucu madde ticareti yapma’’ suçunu oluşturduğu (…)” gerekçesiyle bozma kararı vermiştir
   • Yargıtay 10. Ceza Dairesi İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinin bir kararıyla ilgili olarak yaptığı temyiz incelemesi neticesinde verdiği 20/05/2013 tarih ve 2009/18632 E 2013/4537 K. sayılı kararında “ olay tutanağına göre, sanığın evinde yapılan arama sonunda satışa hazır halde 25 adet esrar paketçiğinin bulunması karşısında, sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan TCK’nın 188/3. maddesi gereğince hüküm kurulması gerekirken (…)” gerekçesiyle bozma kararı vermiştir
   • Yargıtay 10. Ceza Dairesi İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin bir kararıyla ilgili olarak yaptığı temyiz incelemesi neticesinde verdiği 03/04/2012 tarih ve 2009/6284 E. 2012/6943 K. sayılı kararında “sanığın uyuşturucu madde sattığı yönünde yapılan ihbar üzerine evinde yapılan arama sonucu, siyah poşet içinde net 321,6 gram esrar, 422 gram kenevir bitkisi tohumu ile esrar bulaşıklı hassas terazinin ele geçirildiği, sanığın eyleminin bütünüyle ‘’satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma’’ suçunu oluşturduğu (…)” gerekçesiyle bozma kararı vermiştir.
   • Yargıtay 10. Ceza Dairesi Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinin bir kararıyla ilgili olarak yaptığı temyiz incelemesi neticesinde verdiği 28/04/2009 tarih ve 2007/19995 E.2009/7865 K. sayılı kararında ‘’ jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde İzmir’den Marmaris’e giden otobüste seyahat ederken içinde 37 adet ecstacy hap ile üç ayrı paket içinde net 12,270 gram toz esrar maddesi içeren hint keneviri bitkisi bulunan poşet ile birlikte yakalandığının anlaşılması karşısında, yakalanma şekli, sanıkta ele geçirilen maddelerin nitelikleri ve miktarı dikkate alınarak sanığın eyleminin bir bütün olarak uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu oluşturduğu (…)’’ gerekçesiyle bozma kararı vermiştir.
   • Yargıtay 9. Ceza Dairesi Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesinin bir kararıyla ilgili olarak yaptığı temyiz incelemesi neticesinde verdiği 21/06/2016 tarih ve 2015/15379 E- 2016/7074 K. sayılı kararında “olay tutanağı, sanığın savunması ve tüm dosya kapsamına göre, sanığın motosiklet ile Mersin Otogarı çevresinde dolaştığı sırada, kişisel kullanım miktarını aşan 19 fişek eroin ile yakalanmış olması karşısında, sanığın başkalarına vermek amacıyla uyuşturucu madde bulundurduğu anlaşıldığından, sübut bulan uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkumiyeti yerine suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan mahkumiyet hükmü kurulması (…)” gerekçesiyle bozma kararı vermiştir
   • Yargıtay 20. Ceza Dairesi İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinin bir kararıyla ilgili olarak yaptığı temyiz incelemesi neticesinde verdiği 01/06/2017 tarih ve 2015/9430 E-2017/3581K. sayılı kararında “Kolluk görevlilerine saat 01:25 sıralarında “Aksaray meydan civarında ismini Orhan olarak bildiği, doğu şiveli, 160-165 boylarında, genelde top sakal tabir edilen sakal bırakan bir şahsın Aksaray bölgesinden kokain maddesi satın alarak kuryelik yaptığına” dair isimsiz bir ihbar yapılması üzerine görevlilerin Aksaray meydanında verilen eşkale uygun olan sanığı görüp bir müddet gözle takibe aldıkları, daha sonra ise meydandan ayrılmak üzere taksiye binerken yakaladıkları ve sanığın üzerinden satışa hazır halde 10 pakette daralı ağırlığı toplam 3,5 gram, net ağırlığı 2 gram olan kokain maddesi ele geçirildiğinin olay tutanağı ve dosya kapsamından anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin bir bütün halinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu oluşturduğu” gerekçesiyle bozma kararı vermiştir.

   Yukarıda açıkladığımız üzere uyuşturucu madde ticaretinde etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak tahliye kararı almak mümkündür. Cezanın en aza indirilmesi yönünde olumlu sonuç elde edebilmek için ceza avukatıyla birlikte savunma hazırlamak sanıklar için en uygun hak arama yoludur. Trabzon Ağır Ceza mahkemeleri, Giresun Ağır Ceza Mahkemeleri, Rize Ağır Ceza Mahkemeleri ve Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen uyuşturucu ticareti davaları ve Ceza yargılaması neticesinde verilen kararların temyizi için bize ulaşabilirsiniz.

    

   Uyuşturucu Madde Ticaretinde Etkin Pişmanlık Uygulaması

   Uyuşturucu Madde Ticareti Nedir