BİZE ULAŞIN
×

   Boşanma Davaları

   Boşanma Davaları

   Boşanma Davaları

   Boşanma Davaları: Trabzon’da Boşanma davası açmak isteyen taraf öncelikle hangi boşanma sebebine dayanacağını belirlemelidir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri iki başlık altında düzenlenmiştir. Bunlar genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleridir. Söz konusu ayırımın yapılma amacı doğacak hukuki sonuçların farklı olmasıdır. Şöyle ki; genel sebebe dayanılarak açılan boşanma davasında taraflar birbirlerinin kusurlarını ispatlatmakla yükümlüdürler. Oysa özel boşanma sebebine dayanılarak açılan boşanma davasında davacı, davalının kusurlu olup olmadığını ispatlamak zorunda olmayıp yalnızca aşağıda açıkladığımız özel boşanma sebeplerinden hangisi söz konusu ise o sebebi ispatlaması yeterlidir.

   Boşanma Davaları, boşanma avukatı, boşanma dava avukatı, en iyi boşanma avukatı, boşanma avukatları, boşanma dava avukatları, boşanmada davalar avukatı,

   Boşanma Davaları

   Genel Boşanma Sebepleri

   Geniş kapsamlı nedenler olup eski kanundaki tanımı şiddetli geçimsizliktir. Taraflar arasındaki evlilik birliğinin temelinden sarsılması sonucu ortak hayatın kurulamamasıdır.

   Özel Boşanma Sebepleri

   Genel boşanma sebepleri gibi sınırsız sayıda olmayıp kanunumuzda şu şekilde sıralanmıştır;

   • Zina:  Evli bir kişinin eşi dışında bir başka kimseyle cinsel ilişki kurmasıdır. Zina sebebiyle boşanma davası davayı açan eşin zinayı öğrenmesinden başlayarak 6 ay her halde 5 yıl içinde zina sebebine dayanılarak boşanma davası açılmalıdır.
   • Hayata Karşı Kast:  Eşin yaşam hakkına karşı kasten yapılan saldırı niteliğindeki davranışlarıdır. Söz konusu eylemin kasten gerçekleştirilmesi yeterlidir. Bu madde kapsamında dava açılabilmesi için bu sebebi öğrenme tarihinden itibaren 6 ay ve her halde 5 yıl içinde dava açılmalıdır.
   • Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış: Eşlerden birinin diğer eşi toplum içinde aşağılaması, küçük düşürmesi ve hakaret etmesi gibi davranışlardır.
   • Suç işleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme: Eşlerden birinin sürekli bir şekilde toplumca kabul görmüş namus, şeref itibar gibi değerlere aykırı bir hayat sürmedir.(kumarbazlık, genel ev işletmek vb. durumlar)Hak düşürücü süre yoktur, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme davası her zaman açılabilir.
   • Terk:  Eşlerden birinin evlilik birliğinin kendisine yüklemiş olduğu sorumluluğu ihlal etmek suretiyle ortak konutu terk etmesi ve herhangi bir haklı sebebi olmaksızın ortak konuta geri dönmemesi halinde söz konusudur. Terk en az 6 ay boyunca kesintisiz şekilde sürmüş olmalıdır.Bu davayı açmak isteyen taraf terk eden eşe usulüne uygun şekilde ihtarname göndermiş olmalıdır. Terk eden eşe dön çağrısında bulunacak ve terk eden eşin 2 aylık süre içinde eve dönemesini isteyecektir, bu süre zarfında dönmediği takdirde terk nedenine dayanarak boşanma davası açacağını bildirecektir. Yapılan ihtara ve verilen 2 aylık süreye rağmen eve dönmeyen eşe karşı artık bu eşin başka bir kusurunun bulunup bulunmadığına bakılmaksızın diğer eş tarafından boşanma davası açılacaktır.
   • Akıl hastalığı :TMK 165 maddesine göre “eşlerden biri akıl hastası olup bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.” Akıl hastalığı sebebine dayanılarak boşanma davası açılabilmesi için akıl hastalığının evlilik birliğinin içinde ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Akıl hastalığı sebebine dayanarak açılacak boşanma davalarında hak düşürücü süre yoktur, açıklanan sebeplerin varlığı halinde her zaman dava açılabilir.

   Boşanmaya Dayanak Oluşturacak Deliller Nelerdir ?

   Davacının davasının haklılığını ispatı için hukuka uygun yollarla elde edilmiş deliller büyük önem arz etmektedir. En genel şekliyle boşanma davasının ispatı için kullanılacak delil araçları şunlardır;

   • SMS, Sosyal Medya Üzerinden Gönderilen Mesajlar

   • Kamera/Video Görüntüleri

   • Telefon Görüşmelerine Dair Kayıtlar

   • Tanık Beyanları

   • Otel kayıtları&seyahat kayıtları

   • Kredi Kartı Ekstreleri, Faturalar vb.

   Deliller toplandıktan sonra davaya bakan yetkili aile mahkemesi boşanma sebeplerinin somut olarak ispatlanıp ispatlanmadığını değerlendirdikten sonra ya davanın kabulüne ya da reddine karar verecektir. Elde edilen deliller hukuka uygun şekilde ele geçirilmeli aksi durumda bu delillerin mahkemeye sunulması mümkün olamayacaktır.

   Nitekim Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 7.3.2017 tarihli 6100 sayılı HMK’nın 189/25 maddesi birlikte değerlendirildiğinde; açıkça hukuka aykırı yolla elde edilmiş delillerin ispat gücü olmayacağı kabul edilmiştir. Dolayısıyla, hukuka aykırı (yaratılmış veya elde edilmiş) delillerin hiçbir şekilde ispat aracı olarak kullanımı artık mümkün değildir.” içtihadında bulunarak, hukuka aykırı yolla ele geçirilen delillere dayanılamayacağına karar vermiştir.

    

   Boşanma Davaları

   Boşanmada Mal Paylaşımı

   Boşanma Tazminat Davaları

   Trabzon Boşanma Avukatı

   Çekişmeli Boşanma Davaları